Deklaracja dostępności

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 „Maluch” i nr 2 „Calineczka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.loopka.home.pl/projektypiotr/maluch.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • Dostępność będzie doskonalona

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 „Maluch” i nr 2 „Calineczka”.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych
Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Wilczura-dyrektor. Kontakt: powmaluch@wp.pl, tel. 54 236 12 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 „Maluch” i nr 2 „Calineczka” jest Dorota Wilczura-dyrektor, powmaluch@wp.pl, tel. 54 236 12 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne
Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Dodatkowe informacje
Ułatwienia
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę listownie (co najmniej 3 dni przed) do Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „Maluch” i nr 2 „Calineczka” lub elektronicznie na adres: powmaluch@wp.pl.

Dostępność architektoniczna budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „Maluch”

Dojazd do siedziby Placówki

W odległości ok. 400 – 650 metrów od wejścia głównego do budynku znajdują 2 przystanki: przy ul. Promiennej (Chocimska) i Wienieckiej (Rysia):

ulica: Wieniecka, przystanek: (Rysia) – 650 m. od Placówki, linie: 6,12 (stan na 17.03.2021 r.).Na linii nr 6 i 12 kursują autobusy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na linii kursują pojazdy niskopłozowe.

ulica: Promienna, przystanek: (Chocimska) – 400 m. od Placówki linie: 4,8,9,13,17,19,21,P. Na linii nr 4,8,9,13,17,19,21 i P kursują autobusy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na linii kursują pojazdy niskopłozowe.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi wejście znajdujące się na wprost bramy w odległości ok. 20 m.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny na którym znajduje się oznaczone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w sąsiednim budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 „Calineczka”.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do wskazanego pokoju istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Dostępność architektoniczna budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 „Calineczka”

Dojazd do siedziby Placówki

W odległości ok. 400 – 650 metrów od wejścia głównego do budynku znajdują 2 przystanki: przy ul. Promiennej (Chocimska) i Wienieckiej (Rysia):

ulica: Wieniecka, przystanek: (Rysia) – 650 m. od Placówki, linie: 6,12 (stan na 17.03.2021 r.).Na linii nr 6 i 12 kursują autobusy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na linii kursują pojazdy niskopłozowe.

ulica: Promienna, przystanek: (Chocimska) – 400 m. od Placówki linie: 4,8,9,13,17,19,21,P. Na linii nr 4,8,9,13,17,19,21 i P kursują autobusy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na linii kursują pojazdy niskopłozowe.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi wejście znajdujące się na wprost bramy w odległości ok. 20 m.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny na którym znajduje się oznaczone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do wskazanego pokoju istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Sprawozdanie GUS „Maluch”

Sprawozdanie GUS „Calineczka”

Skip to content