Maluch

Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Maluch” przy ulicy Sielskiej 3 we Włocławku jest jednostką organizacyjną systemu pieczy zastępczej prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez Gminę Miasto Włocławek. Placówka realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.

Celem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców, do czasu zaistnienia warunków umożliwiających powrót do rodziny naturalnej, umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinie przysposabiającej.

W Placówce funkcjonują 4 grupy wychowawcze z podziałem według wieku dzieci. Ogólna liczba miejsc, zgodnie ze Statutem Placówki wynosi: 30, w tym: 27 miejsc socjalizacyjnych i 3 miejsca interwencyjne.

Skip to content